Zależność między zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

W celu określenia, czy istnieje zależność między wdrożeniem systemu zarządzania bhp a realizacją działań w wybranych obszarach tak zwanej odpowiedzialności społecznej, w szczególności związanych z poprawą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, przeprowadza się różnorodne badania w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach, wylosowanych z baz adresowych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Następnie spośród tych przedsiębiorstw wybiera się do wdro­żenia systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a dalej po pozytywnym zakończeniu wdrożenia przekazuje się odpowiednie certyfikaty.

Do badań wykorzystuje się dwa kwestionariu­sze – pierwszy służy do tak zwanej oceny stopnia wdrożenia zasad odpowiedzialności społecznej w przedsię­biorstwach, a drugi do oceny zarządzania bezpie­czeństwem i higieną pracy. Podstawą opracowania pierwszego z kwestionariuszy jest identyfikacja działań, przede wszystkim dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, które mogą być realizowane w różnych obszarach odpowiedzialności społecznej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie normy ISO.