Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna oznacza nie tylko poszanowanie prawa i zgodność z jego wyma­ganiami, ale również dobrowolne podejmowanie zobowiązań i działań nienarzuconych przez prawo, a wynikających z przyjętych wartości i zasad etycz­nych, które dotyczą w szczególności: odpowiedzialności za oddziaływanie na spo­łeczeństwo i środowisko, przejrzystości i jawności decyzji i działań etycznego zachowania, obejmującego stoso­wanie zasad uczciwości i równości poszanowania i uwzględniania oczekiwań interesariuszy przestrzegania prawa przestrzegania norm międzynarodowych, zwłaszcza gdy są one korzystniejsze dla idei zrów­noważonego rozwoju i dobrobytu społeczeństwa niż uregulowania prawne praw człowieka.