Kluczowe obszary BHP

Do kluczowych obszarów odpowiedzialności społecznej, wskazanych w projekcie normy ISO 26000 należą: nadzór organizacyjny, prawa człowieka, praktyki zatrudnienia, środowisko, uczciwe praktyki, problemy konsumenckie oraz społeczny i ekonomiczny rozwój otoczenia. Nadzór organizacyjny w kontekście odpowiedzialności społecznej pełni rolę zarówno obszaru kluczowe­go, jak i systemu służącego zwiększaniu zdolności przedsiębiorstwa do osiągania wytyczonych celów i wdrażania społecznie odpowiedzialnych praktyk w innych obszarach.
W odniesieniu do każdego z tych obszarów określono podstawowe problemy i wskazano zalecane działania, podkreślając równocześnie, że w przyszłości ich zakres może się zmienić, gdyż odpowiedzialność społeczna w sposób dynamiczny odzwierciedla ewolucję oczekiwań społecznych i środowiskowych. W większości kluczowych obszarów odpowie­dzialności społecznej wskazać można problemy i działania odnoszące się do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, którzy w każdej organizacji stanowią ważną grupę interesariuszy. Działania te mogą byæ realizowane w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp), które powinny wspomagać wdrażanie zasad odpowiedzialności społecznej.